Open

Privacystatement

Privacystatement

Privacystatement Coronareistesten

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

Wij gaan met de grootste zorg om met uw gegevens. Middels dit privacystatement beschrijven wij voor u graag hoe wij met de door u aan ons vertrouwde gegevens omgaan, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn volgens de AVG. 

Coronareistesten is gevestigd aan de J.M. de Muinck Keizerlaan 27, Burgemeester Vening Meineszlaan 44, 3555 JT te Utrecht en heeft diverse locaties verspreid in Nederland waar u terecht kan voor een coronareistest. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Coronareistesten respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u zien welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of een van onze diensten afneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Als u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. De door u aan ons geleverde gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienstverlening uit te voeren. Wij zullen niet meer gegevens van u noteren dan nodig. Alle gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn voor een juiste diagnose en voor een veilige reis, zijn voor u en onszelf van belang. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Coronareistesten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN-nummer 
 • Testuitslag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Naast bovenstaande gegevens verwerkt Coronareistesten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uw medische toestand met betrekking tot de vraag of u een actuele infectie met het coronavirus doormaakt.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Coronareistesten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van onze diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:

 1. wettelijke verplichting;
 2. uitvoering overeenkomst;
 3. verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen;
 4. gerechtvaardigd belang.

Uw medische persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onzer dienstverlening en/of aan de GGD bij een positieve uitslag .Laatstgenoemde verwerking dient een gerechtvaardigd belang en vindt zijn grondslag in een wettelijke verplichting. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die coronareistesten biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Coronareistesten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

Coronareistesten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coronareistesten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Coronareistesten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Uw internetgedrag wordt dus niet gevolgd. 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Coronareistesten neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vaccinatiecentrum.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coronareistesten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coronareistesten wil u er voorhands op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vaccinatiecentrum.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via .

De Functionaris Gegevensbescherming van Coronareistesten is te bereiken via klachten@coronareistesten.nl.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. HTS behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. HTS aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van HTS voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Wijzigingen Privacy Statement

Coronareistesten kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.